پرسش:

مراحل درخواست بازدید علمی به چه صورت است؟

پاسخ:

هماهنگی استاد و دانشجو>>>> تهیه فرم بازدید علمی از دفتر گروه یا سایت دانشکده>>>> هماهنگی با شرکت مورد نظر از طریق مکاتبات لازم و تعیین زمان بازدید>>>>هماهنگی با واحد نقلیه>>>> تکمیل سایر مراحل موجود در فرم درخواست بازدید علمی

پرسش:

نحوه ارائه درس خارج از برنامه در حذف و اضافه به چه صورت است؟

پاسخ:

حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد، تمام دانشجویان متقاضی می بایست با تعداد حداقل 15 نفر، درخواست خود را به همراه امضاء به دفتر گروه تحویل نمایند.

پرسش:

نحوه حضور در آزمایشگاه جهت انجام پروژه یا پایان نامه به چه صورت است؟

پاسخ:

هماهنگی با استاد درس یا استاد راهنما>>>> تهیه فرم مورد نظر بسته به نظر استاد مربوطه در داخل یا خارج از وقت اداری، از وب سایت دانشکده>>>> تکمیل سایر مراحل موجود در فرم درخواست.

پرسش:

زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه چه موقع است؟

پاسخ:

با مراجعه به آدرس:

https://edu.sanru.ac.ir/

و منوی تقویم آموزشی می توان از زمانبندی آموزشی دانشگاه اطلاع پیدا کرد.

پرسش:

فرم های آموزشی را از کجا می توان تهیه کرد؟

پاسخ:

با مراجعه به آدرس:

https://edu.sanru.ac.ir/

و منوی فرم ها و گواهی ها می توان به این فرم ها دسترسی پیدا کرد.

پرسش:

آئین نامه های آموزشی را از کجا می توان تهیه کرد؟

پاسخ:

با مراجعه به آدرس:

https://edu.sanru.ac.ir/

و منوی آئین نامه ها می توان به این موارد دسترسی پیدا کرد.

پرسش:

آدرس وب سایت دانشکده مهندسی زراعی چیست؟

پاسخ:

با مراجعه به آدرس:

https://sanru.ac.ir/

و منوی دانشکده ها و انتخاب دانشکده مهندسی زراعی می توان به آن دسترسی پیدا کرد، یا مستقیماً از آدرس:

http://agrieng.sanru.ac.ir/

استفاده کرد.

پرسش:

طرح درس مورد نظرم را از کجا باید به دست بیاورم؟

پاسخ:

با مراجعه به آدرس:

http://agrieng.sanru.ac.ir/

و انتخاب منوی گروه های آموزشی و زیرمنوی گروه مورد نظر وارد بخش طرح درس شوید. ابتدا استاد مربوطه و سپس درس مربوطه را انتخاب کنید.