رشته ها و دروس دوره تحصیلی

برنامه ترم به ترم

سرفصل مصوب

مقطع تحصیلی

عنوان رشته

کارشناسی پیوسته

علوم و مهندسی آب

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب

کارشناسی ارشد

علوم و مهندسی آب گرایش هواشناسی کشاورزی

دکترا

معلوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی

دکترا

علوم و مهندسی آب-سازه های آبی