اعضاء عیات علمی گروه مکانیک بیوسیستم

دکتر سید رضا موسوی سیدی

دکتر رضا طباطبایی کلور

دکتر سید جعفر هاشمی

دکتر محمد عسکری

دکتر علی متولی

دکتر داود کلانتری

teacher_school_classroom_blackboard-01

دکتر آزاده رنجبر

teacher_school_classroom_blackboard-01

دکتر سجاد کیانی