کد دروس دوره تحصیلی

لیست کد دروس

مقطع تحصیلی

عنوان رشته

کارشناسی پیوسته

مهندسی مکانیک بیوسیستم

کارشناسی پیوسته

مهندسی ماشین های صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدید پذیر

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساخت

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت