رشته ها و دروس دوره تحصیلی

برنامه ترم جاری

برنامه ترم به ترم

سرفصل مصوب

مقطع تحصیلی

عنوان رشته

کارشناسی پیوسته

اقتصاد کشاورزی

کارشناسی ارشد

اقتصاد کشاورزی - گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

کارشناسی ارشد

اقتصاد کشاورزی - گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

کارشناسی ارشد

اقتصاد کشاورزی - گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی

دکترا

اقتصاد کشاورزی- گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

دکترا

اقتصاد کشاورزی- گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

دکترا

اقتصاد کشاورزی- گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی