به اطلاع می رساند:

دانشجویان متقاضی می توانند جهت بررسی مدارک کمیسیون موارد خاص در دانشگاه کمیسیون داخلی مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۹۶۸۰۸۳۲۶۰ (حساب سایر درآمدهای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری) واریز نموده و فیش واریز را در زمان ثبت نام در سامانه سجاد (https://portal.saorg.ir)و ارائه درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص در قسمت آپلود فیش واریزی بارگزاری نمایند.

دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری متقاضی بررسی مدارک کمیسیون موارد خاص در مرحله استانی می توانند، پس از صدور رای اولیه از سوی کارشناس کمیسیون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (حکم: ارجاع به کمیسیون استان) مراحل ذیل انجام پذیرد.

۱- پرداخت مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به شماره شبا (بانک ملی) IR660100004001073903022968 به حساب وجوه رفاهی متمرکز دانشگاه مازندران با شماره شناسه ۳۸۷۰۷۳۹۵۳۱۱۹۵۰۰۰۰۱۴۰۰۲۶۴۸۸۸۲۰۴ (ذکر شماره شناسه الزامی ) و ارسال تصویر فیش به sad.sanru.ac.ir@gmail.com

۲- پس از تائید کارشناس و تائید نهایی حکم، پرداخت مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ ریال از طریق سامانه سجاد(انتهای صفحه درخواست کمیسیون) پرونده خود را به مرحله استانی ارجاع نموده و تا درخواست در کمیسیون استان بررسی گردد.

دانشجویان مقطع دکتری  باید مستندات ذیل را ضمیمه درخواست خود نمایند:
۱- صورتجلسه تصویب پروپوزال
۲- صورتجلسه آزمون جامع با تاریخ و نمره،
۳-مقاله چاپ شده و یا اکسپت مقاله
۴-نظر استاد راهنما مبنی بر مدت زمان مورد نیاز برای دفاع